Sprievodca - Tvorba dotazníku

Všetko o podmienenom zobrazovaní stránok: presmerovanie z otázky i poslednej stránky

Jednou z výhod Netquest.sk je možnosť vytvárania pokročilých dotazníkov, ktorých časti sa môžu odvíjať od predtým udelených odpovedí.

Môžete to dosiahnuť vďaka podmienenému zobrazovaniu stránok dotazníka, ktoré získate dvoma spôsobmi – presmerovaním respondenta na danú stránku, alebo podmieneným zobrazením stránok.

Cieľom tohto článku je zhrnúť informácie z jednotlivých článkov venovaných spôsobom podmieneného zobrazení stránok.

Od čoho závisí presmerovanie respondenta na stránky dotazníka?

Je to najjednoduchší spôsob vytvárania dotazníkov, v ktorých časť otázok je závislá na predchádzajúcich odpovediach respondenta. Závisí to na rozvetvení cesty odpovedí (tzn. Filtračných otázok) na dve rovnobežné cesty, ktoré sa môžu neskôr opäť spojiť v jednu.

Na príklad sa môžeme respondenta spýtať či vlastní vodičský preukaz. Pokiaľ bude odpoveď „áno”, presmerujeme respondenta na cestu A, ktorá obsahuje otázky týkajúce sa automobilu. Ak odpovie „nie”, presmerujeme respondenta na cestu B, ktorá nebude obsahovať otázky týkajúce sa automobilu.


1

Týmto spôsobom nám bude dotazník rozdeľovať respondentov na dve skupiny, na tých čo majú vodičský preukaz a na tých čo ho nemajú.

Inou možnosťou je vytvorenie stránok s dodatočnými otázkami pre respondentov, ktorí na danú otázku konkrétne odpovedia.

Napríklad respondenti, ktorí odpovedia záporne na vlastníctvo vodičského preukazu, prejdú k ďalšej otázke po ceste B. Respondenti, ktorí odpovedia kladne, prejdú po ceste A k doplňujúcim otázkam. Po zodpovedaní doplňujúcich otázok budú presmerovaní na cestu B.

2

Vo vyššie uvedenom prípade, v ktorom sa cesta A znovu spája s cestou B, sa využíva dodatočné presmerovanie a to z koncovej stránky.

Presmerovanie je využívané na presmerovanie respondenta na požadovanú stránku dotazníka po vyplnení všetkých otázok, nezávisle na udelených odpovediach.

Vďaka tomuto presmerovaniu môže byť respondent po udelení všetkých odpovedí presmerovaný na ľubovoľnú časť dotazníka, alebo ukončiť dotazník, alebo ho môžeme presmerovať na iný dotazník.

Pamätajte, aby filtrujúca otázka bola poslednou pridanou otázkou na danej stránke.

Viac o filtrovacích otázkach nájdete v článku „Filtrujúce otázky, podmienkové a cesty„.

Od čoho závisí podmienené zobrazenie stránok?

Podmienené zobrazenie stránok je trochu komplikovanejší spôsob, ale umožňuje nám zobrazenie dodatočných stránok s otázkami závislých na predchádzajúcich odpovediach. Podľa toho čo respondent odpovie, sa mu buď požadované stránky zobrazia alebo nie.

Dodatočne sa môžete rozhodnúť či majú byť splnené všetky podmienky, alebo len jedna.

Napríklad sa môžeme respondenta opýtať na otázku, akému sa venuje športu a vytvoriť zoznam odpovedí s viacerými možnosťami výberu, ktorý bude obsahovať niekoľko rôznych športov. V závislosti na tom, ktoré športy vyberie, môžeme respondentovi zobraziť stránky s otázkami týkajúcimi sa daného športu.

Funguje to na princípe zisťovania či na stránke s otázkou boli splnené podmienky na zobrazenie nasledujúcej stránky. Ak nemôže byť nasledujúce zobrazenie stránky, je kontrolovaná ďalší, atď. Znamená to, že vo vyššie uvedenom príklade s otázkou na šport je ako nasledujúce stránka otázka týkajúca sa futbalu. Ak respondent označil futbal, zobrazí sa mu stránka o futbale. Ak nie, tak systém bude zisťovať podmienky pre ďalšiu stránku, týkajúce sa napríklad behanie.

3

Pamätajte, že rôzne podmienky sa spolu môžu spájať pomocou logických funkcií AND a OR.

Viac o podmienenom zobrazení stránok nájdete v článku Podmienené zobrazenie stránok„.

Ako funguje spojenie podmieneného zobrazenia a presmerovania?

Netquest.sk umožňuje spojenie filtračných otázok (presmerovania) a podmieneného zobrazenia stránok v jednom dotazníku, alebo na jednej stránke.

V prípade, kedy na jednej stránke umiestnime otázku, ktorá má respondenta presmerovať na zodpovedajúcu cestu, alebo otázku, na základe ktorej sa budú zobrazovať podmienené stránky, tak najskôr bude fungovať presmerovanie a až potom sa sledujú podmienky pre zobrazenie stránky.

Pamätajte, že mechanizmus podmieneného zobrazovania stránok je viac univerzálnym spôsobom na vetvenia dotazníkov. Ľubovoľný dotazník, ktorý používa presmerovanie, môžeme ľahko vytvoriť pomocou mechanizmu podmieneného zobrazovanie stránok. Obrátene, a teda podmienené zobrazovanie stránok pomocou presmerovania, nie je vždy možné.

Na čo pamätať

  • Na stránky zobrazované v náhodnom poradí nemôžeme presmerovávať z filtračných otázok. Aby takéto presmerovanie bolo možné, musia sa stránky zobrazovať v regulárnym poradí.
  • V prípade komplikovaných dotazníkov s veľkým počtom rozvetvení alebo podmienok, sa oplatí najprv vytvoriť skicu na papier, kde si vyznačíte otázky na stránky, ako aj prechody medzi nimi.
  • Využitím presmerovacej otázky, môžete respondenta pokojne presmerovať do iného dotazníka. Pamätajte na to, že v takomto prípade je aktuálne vypĺňaný dotazník ukončený, preto by otázky tohto typu mali byť až na konci.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď