Sprievodca - Tvorba dotazníku

Rozšírené makrá ANS_

Počas tvorby obsahu dotazníka, e-mailovej pozvánky alebo e-mailovej správy odoslanej po vykonanom vyplnení, je možné zmeniť automaticky vytvorený obsah a personalizovať ho. Netquest platforma tiež umožňuje nastaviť správy a informácie, ktoré sa zobrazujú v závislosti na reakciách poskytnutých respondentami.

Pre vloženie personalizovaného obsahu použite funkciu dynamického obsahu (makro). V tomto článku nájdete informácie o dostupných makrách a informáciách o tom, kde sú dostupné a ako ich používať. Tento článok sa zameria na jedno z makier – rozšírené makrá ANS_.

Ako vložiť dynamický obsah pomocou makra ANS_?

Dynamický obsah možno vložiť veľmi jednoduchým spôsobom. Existujú dva spôsoby: pomocou pokročilého editora a výberom správneho prvku z rozbaľovacieho menu „Dynamický obsah”.

Ďalšou možnosťou je vloženie názvu makrá priamo do obsahu (správy), napr. [ANS_ID_12998] alebo [ANS_ID_1233.1]. Táto voľba je užitočná najmä v prípade, kedy na danom mieste (na ktoré chcete vložiť makrá) nie je možnosť pokročilej úpravy obsahu.

Pomocou makra ANS_ je možné dynamicky vkladať obsah otázky, obsah odpovede uvedenej na predchádzajúcej stránke alebo obsah odpovede, ktorú respondent uviedol vo vyplnenom dotazníku. V súčasnej dobe je k dispozícii makro ANS_ pre nasledujúce typy otázok: otázka s jednou možnosťou výberu, formulár, roletka, otvorená odpoveď, e-mailová otázka, a otázky na číslo a dátum.

ANS_ by malo byť vložené pomocou rozbaľovacieho zoznamu „Dynamický obsah” v rozšírenom editore (zobrazený na obrázku vyššie).

Poznámka: majte na pamäti, že makrá ANS_ID_ * nefungujú vo widgete. Pre widget používajte staršie makra [ANS_ * č *], kde č je číslo otázky.

Ako môžete použiť makrá ANS_

V závislosti na typu makra:

ANS_ * – umožňuje nastaviť vybranú odpoveď do otázok, odpovedí, alertov alebo reportov.

ANSC_ * – funguje podobne ako je uvedené vyššie, ale v prípade otázok s viacerými voľbami sú odpovede rozdelené vertikálnym znamienkom „|” miesto čiarky.

ANSH_ * – plní rovnaké funkcie ako dve vyššie uvedené, ale odpovede na otázky s viacerými voľbami sú v tomto prípade delené novým riadkom (
).

ANSX_ * – umožňuje vložiť odpovede na alert typu webhook a nastaviť presmerovanie na adresu URL po dokončení prieskumu. Makro potom nahrádza odpoveď bez českých znakov, medzery sú nahradené znakmi podčiarknutia (_).

ANSU_ * – podobne ako je uvedené vyššie, ale navyše je odpoveď odovzdaná prostredníctvom funkcie urlencode – pre odoslanie odpovede ako parametra GET do adresy URL.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď