Sprievodca - Tvorba dotazníku

Podmienené zobrazenie stránok

Veľmi často v prieskumoch chceme zobrazovať stránky alebo otázky iba vybraným respondentom. Opýtame sa napríklad respondenta, akú značku automobilov pozná. Zobrazíme zoznam 10 značiek, ale respondent si vyberie iba 7. Ak chceme ďalej prehĺbiť túto otázku, nemá zmysel sa pýtať na tie 3 značky, ktoré respondent nepozná, ale spomenúť už len 7 známych značiek.

Ďalším príkladom je prieskum vo vnútri organizácie, kde žiadame zamestnancov, aby zhodnotili spoluprácu s ostatnými útvarmi. Ak niekto s právnym oddelením nespolupracuje, nemali by sme mu klásť otázky ohľadom hodnotenia právneho oddelenia. V Netquest možno tohto dosiahnuť pomocou tzv. „Pravidiel zobrazenia” (stránky), ktoré umožňujú definovať podmienky, za ktorých sa má určitá stránka zobraziť, eventuálne nezobraziť. Tieto podmienky môžu byť postavené na základe:

Podmienky je možné vzájomne kombinovať pomocou logických operátorov AND a OR, vďaka ktorým existuje veľa možností tvorby dynamického, inteligentného dotazníka.

TIP

Ak plánujete jednoduchší typ prieskumu, kedy má byť presmerovanie ovplyvnené odpoveďou na otázku s jednou možnosťou výberu, je lepšie zapnúť pravidlá na úrovni odpovede v otázke. Ako využiť základných možností presmerovania respondenta nájdete v tomto článku.

Ako definovať pravidlá zobrazenie stránok?

Pre začiatok vytvoríme dotazník s otázkami, ktoré nadväzujú na predchádzajúce odpovede respondenta a sú na oddelených stránkach.

Pre účely príkladu to bude otázka s viacerými možnosťami výberu na tému ako náš respondent trávi voľný čas.

Následne vytvoríme prehlbujúce otázky, kde každá z nich nadväzuje na udelenú odpoveď. Každá z týchto otázok sa musí nachádzať na samostatnej stránke. Ako reakciu na vybranú odpoveď „Športujem” respondentovi zobrazíme ďalšiu otázku:

Akonáhle je všetko pripravené, prejdeme k definovaniu pravidiel zobrazení stránok. U každej stránky dotazníka sa v jej pravom hornom rohu nachádza možnosť „Pravidlá zobrazenia”.

Po rozkliknutí tohto odkazu sa otvorí menu „Pravidiel zobrazenia”, kde vyberte požadovanú základnú otázku, na ktorú má aktuálna stránka nadväzovať. Na vyššie uvedenom príklade to bude otázka „Ako trávite voľný čas?”, Ktorá automaticky aktivuje možnosť výberu odpovedí na túto otázku, z ktorých vyberieme požadovanú „Športujem”.

Nakonec vyberte, zda má být pravidlo aplikováno v případě splnění jedné podmínky, nebo všech. Pro uložení nastavení klikněte na tlačítko „Uložit”. Analogicky můžete postupovat u všech ostatních otázek Vašeho průzkumu.

Dôležité

Pravidlá zobrazenia sú dostupné výhradne v účte typu Enterprise a balíčku VIP.

Na čo pamätať?

  • Na stránke, opierajúcej sa o pravidlá, môžete umiestniť viac otázok než jednu a všetky budú zobrazené zhodne s nadefinovanými pravidlami (tzv. blok prehlbujúcich otázok).
  • Vytvorené pravidlá môžete kedykoľvek editovať, alebo odoberať.
  • Pravidlo musí byť postavené na základe otázok, ktoré sú umiestnené na predchádzajúcich stránkach dotazníka.
  • Môžete pridať niekoľko podmienok, ktoré budú spojené operátorom AND (musia byť splnené všetky podmienky), alebo OR (stačí splniť jednu z podmienok).

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď