Sprievodca - Slovník pojmů

(Vy)Hodnotenie

Hodnotenie je proces, v ktorom sa v každej fáze vykonáva objektívne posúdenie hodnoty a vlastností konkrétneho projektu, programu, politiky alebo plánu. Prieskum pokrýva každú fázu – od samého začiatku, t. j. od plánovania, cez realizáciu, až po analýzu výsledkov, reportovanie alebo vyvodzovanie záverov.

Účel hodnotenia

Hodnotenie sa vykonáva v súlade s kritériami stanovenými na začiatku za účelom zlepšenia kvality, zefektívnenie operácií alebo zavedenie požadovaných zmien v programe, plánu alebo projektu. Potreba zmien môže vyplývať z rôznych faktorov – napr. Od uplynulého času, od akej etape je program, aké subjekty sa na ňom podieľajú atď. Účelom hodnotenia je získať znalosti nevyhnutné pre ďalšie rozhodovanie.

Typy hodnotenia

Existuje niekoľko typov hodnotenia:

 • vzhľadom k spôsobu vykonania prieskumu, možno hodnotenie rozlíšiť na interné (vykonávané rovnakým subjektom) a externé (zadané externému subjektu),
 • vzhľadom na predmet prieskumu môžeme rozlíšiť nasledujúce hodnotenie: politické, programové, projektové, tematické hodnotenia alebo meta-hodnotenia,
 • s prihliadnutím na kritérium času, môžeme uviesť nasledujúce hodnotenie: predbežné (odhadované), ad hoc (súčasné), priebežné a konečné.

Môžeme tiež rozlíšiť dva základné typy hodnotenia: demokratické a konvolučné.

Demokratické hodnotenie je výskum založený na pomerovom hodnotení, v ktorom ľudia, zúčastňujúci sa výskumu (respondenti), stanovujú hodnoty uznávané v danom kultúrnom a spoločenskom kruhu. Tieto normy sú hodnotiace štandardy špecifické pre konkrétnu skupinu v danej fáze. Jedná sa tu o hodnotenie, ktoré umožňuje skúmať, či merané vlastnosti alebo javy a procesy sú skutočné hodnoty rozpoznané danou skupinou.

Konvolučné hodnotenia je oproti tomu hodnotenie vykonané v prirodzenom kontexte sociálnych procesov. V takomto procese sa berú do úvahy ako priaznivé, tak i nepriaznivé faktory, ktoré by mohli ovplyvniť konečný výsledok programu alebo plánu. V konvolučnom hodnotení je dôležitá podrobná interpretácia, vykonávaná na niekoľkých úrovniach rozvrstvenia premenných, aby bolo možné presne posúdiť, kto bol iniciátor a aká bola brzda zmien počas daného programu.

Kritériá hodnotenia

Hodnotiacimi kritériami bude všetko, čo určuje úspech projektu. Tu môžeme uviesť zoznam:

 • použiteľnosť, t. j. aké dôsledky bude mať realizácia projektu alebo plánu (všetky zamýšľané a nezamýšľané účinky),
 • presnosť, t. j. do akej miery sa ciele nášho projektu zhodujú s cieľmi príjemcu,
 • trvanlivosť, t. j. určenie, či budú účinky projektu dlhodobé alebo jednorazové,
 • efektívnosť, t. j. určenie, či použité zdroje a prostriedky sa zmenili v skutočnej efekty,
 • účinnosť, t. j. určenie, či boli splnené predpokladané ciele.

Etapy hodnotenia

Tento proces možno rozdeliť do niekoľkých po sebe nasledujúcich fáz:

 • označenie témy,
 • kladenie kľúčových otázok,
 • stanovenie štandardov a hodnotiacich kritérií,
 • určenie rozsahu otázok, ktoré treba analyzovať, aby bolo možné získať odpovede na otázky uvedené v 2. bode
 • vyhľadanie zdrojov informácií, ktoré chceme získať,
 • výber najvhodnejšej metódy,
 • príprava nástrojov, napr. testov, prieskumov, formulárov,
 • vytvorenie plánu hodnotenia,
 • výber správneho nástroja pre sledovanie zmien.

Je potrebné zdôrazniť, že v závislosti na skúmanom projekte, plánu alebo politike môžu mať jednotlivé fázy odlišnú podobu, alebo môžu byť úplne vynechané.

Často je ťažké zvoliť metódu hodnotenia vhodnú pre daný projekt alebo program. Príklady najčastejšie zvolených metód sú: výskum dokumentov, analýza písomných materiálov, pozorovanie, počítačová simulácia, prípadová štúdia, prieskum alebo logická analýza.

Hodnotenie sa najčastejšie používa v priemyselných odvetviach a oblastiach, ktoré si vyžadujú pravidelnú kontrolu kvality a pokroku realizovaných projektov, ich účinkov a prijatie zo strany spoločnosti. Hodnotenie možno preto často nájsť v politike, práve, vysokoškolskom vzdelávaní alebo široko chápanom vzdelávaní.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď