Sprievodca - Slovník pojmů

Anketár

Anketár je osoba, ktorá je poverená vykonávaním prieskumu. To platí pre určité typy prieskumov – tie, ktoré používajú kvantitatívnu metódu. Anketár vedie dotazníkový rozhovor s respondentom, ktorý sa skladá z predpripravených špecifických otázok. Úlohy takejto osoby preto zahŕňajú označovanie odpovedí poskytnutých účastníkom prieskumu na formulári.

Práca anketára sa však neobmedzuje len na čítanie otázok a stanovenie odpovedí – jeho úlohy sú náročnejšie. Musí okrem iného určiť skupinu respondentov (úspech prieskumu často závisí na výbere vzorky). Okrem toho je často práve na anketárovi, aby si vybral konkrétny výskumný nástroj a zabezpečil podmienky na vykonávanie výskumu – miesto, čas.

Anketári pracujú s papierovými dotazníky a elektronickými prieskumami (CATI). Kde sa anketár môže zúčastniť prieskumu? Predovšetkým vo veľkých výskumných agentúrach alebo v anketárskych sieťach.

Výber vhodného anketára pre daný prieskum a jeho vecná príprava je veľmi dôležitá, pretože sa u respondenta môže vyvolať tzv. vplyv anketára. Ten spočíva v situácii, keď anketár nedobrovoľne objasní, ktorá odpoveď je správna alebo žiaduca s ohľadom na účel prieskumu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď