Sprievodca - Slovník pojmů

Panelový výskum

Mohlo by sa zdať, že raz správne vykonaná štúdia môže byť základom analýz po mnoho rokov. Existujú však priemyselné odvetvia, v ktorých sa prístup respondentov k študovaným javom mení veľmi rýchlo a táto zmena, ktorá sa deje pod vplyvom rôznych faktorov, má kľúčový význam. V takýchto situáciách je najlepšie osloviť panelové štúdie, ktorých cieľom je skúmať zmeny, ku ktorým dochádza v priebehu času pre analyzovaný fenomén.

Aký je rozdiel medzi panelovým výskumom a inými metódami?

Vzhľadom k dôrazu na meniace sa správanie, názory alebo odpovede respondentov počas tohto výskumu sú charakterizované okrem iného:

  • Opakovateľnosť – sú vykonávané opakovane,
  • Rovnaká skupina respondentov,
  • Pomocou rovnakého výskumného nástroja (rozhovor, dotazník, prípadová štúdia atď.).

Kedy využiť panelový výskum?

Po prvé, keď chceme určiť vplyv udalosti na správanie našich respondentov. Príkladom takéhoto typu udalostí sú napr. reklamné kampane alebo zavedenie výhod pre zamestnancov (štúdia napríklad určí, či a ako ovplyvnila nárast predaja alebo motiváciu k práci).

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď