Sprievodca - Slovník pojmů

Kvantitatívny výskum

Výber vhodnej metódy výskumu závisí od mnohých faktorov, napríklad od veľkosti výskumnej vzorky, dobe jeho vykonania, metódach, nástrojoch a účele výskumu. Ak je nutné vykonať prieskum veľkého počtu respondentov, bude určite najužitočnejšia práve kvantitatívna metóda.

Čo poskytuje kvantitatívny výskum a kde sa používa?

Cieľom tejto metódy je poskytnúť študovaným javom špecifické opatrenia. Používajú sa pri hľadaní odpovedí na základné otázky, ako napríklad: Koľko? Čo? Keď? Primárnym účelom kvantitatívnych metód je:

  • overenie znalostí a údajov,
  • štúdia frekvencie výskytu daných javov, distribúcia odpovedí a poskytnutých názorov
  • rýchla a efektívna analýza,
  • overenie hypotéz vykonaných na začiatku štúdie.

Výsledky kvantitatívneho výskumu sú analyzované pomocou štatistických alebo matematických metód.

Využitie kvantitatívneho výskumu je prakticky neobmedzené – vďaka nemu môžeme získať informácie, okrem iného, o imidži značky, profile zákazníka alebo potencionálneho zákazníka, správaní spotrebiteľov, postoje k daným produktom alebo službám. Počas štúdie hľadáme konkrétne údaje o našej situácii, ale výsledky vzťahujeme k celej študovanej populácii.

Tento typ výskumu možno vykonávať pomocou rôznych techník, ako napríklad:

  • dotazníky vo forme prieskumu,
  • osobné rozhovory,
  • CAWI (online prieskumy),
  • telefonické rozhovory a poštové prieskumy.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď