Sprievodca - Analýza výsledků

Trendy

Platforma Netquest je riešením nielen pre tvorbu on-line dotazníkov, ale predovšetkým tiež pre pokročilé analýzy výsledkov prieskumov. Ďaľšou vlastnosťou, ktorá umožňuje vytvárať ešte presnejšie a Vašim potrebám prispôsobiteľné typy analýz, sú trendy. Umožňujú prezentáciu výsledkov štúdie z troch typov otázok: NPS, hodnotiacich otázok a maticových s jednou možnosťou výberu v troch časových rozmeroch: týždenne, mesačne a kvartálne.

Ako používať trendy

1.) Prejdite do hlavného menu Analýza a následne vyberte záložku Trendy.

2.) V roletkovom menu vyberte prvú možnosť „Vytvoriť nový trend”, vyberte zodpovedajúce kritériá pre tvorbu trendu a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť trend”. Nezabudnite trend zrozumiteľne pomenovať.

3.) Výsledný trend bude automaticky zobrazený následne pomocou grafu a tabuliek. Dáta je možné vložiť do reportu, meniť podoby grafov, či ľubovoľne triediť.

Vo vyššie uvedenom príklade je viditeľný kvartálny trend. Štúdia NPS však bola dodatočne dodaná do prieskumu až od začiatku roka, preto sa graf v začiatku štúdie nezobrazuje. Ako budú nové výsledky v priebehu času pribúdať, bude sa graf automaticky dopĺňať o tieto nové dáta.

Tento trend možno tiež vytvoriť na základe hodnotiacich alebo maticových otázok.

V prípade, že obsahujú iba jeden riadok, stĺpce obsahujú nasledujúce ukazovatele: % najvyššieho hodnotenia, % z najvyšších dvoch hodnotení, % z najnižšieho hodnotenia a % z najnižších dvoch hodnotení, priemer odpovedí a počet vyplnení. Ak však existuje väčší počet riadkov, potom stĺpce tabuľky predstavujú nasledujúce a v každej bunke sa uvádza len priemerné hodnotenie.

Okrem toho, ako je ukázané vyššie, vytvorenie trendu založeného na hodnotení alebo maticovej otázke bude prezentované vo forme grafu – čiary, ktorý pre jeden riadok na osi X ukazuje jednotlivé hodnoty trendové dimenzie a na osi Y priemer odpovedí v otázke. Pri práci s väčším počtom riadkov budú dáta tiež prezentované ako graf – čiaru obsahujúcu grafy pre všetky analyzované riadky. Kliknutím na legendu je možné skryť a zobraziť vybrané grafy pre prehľadnosť analýzy.

Na čo pamätať?

  • Trend môžete vytvoriť iba v prípade, ak obsahuje Váš dotazník otázku typu NPS, hodnotiacu, alebo maticovú otázku s jednou možnosťou výberu
  • Trendy sú užitočné pre každého, kto chce sledovať zmenu indikátora v čase – pochopiť príčinu rýchlych poklesov alebo byť schopný predvídať správanie zákazníkov v budúcnosti.
  • Vytvorený trend je možné pridať do reportu – nový aj existujúci.
  • Dimenziu trendu môžete kedykoľvek zmeniť (z týždňa na štvrťrok atď.). Užívateľ to môže urobiť z panela úprav.
  • V prípade trendov s viacerými riadkami je potrebné mať na pamäti, že možno analyzovať maximálne 5 riadkov.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď