Sprievodca - Analýza výsledků

Krížové tabuľky

Krížové tabuľky sú neobyčajne užitočným nástrojom pre analyzovanie výsledkov prieskumu. Umožňujú porovnať závislosti medzi dvoma otázkami v dotazníku. Prezentované výsledky sú v podstate tabuľkou, kde stĺpce a riadky tvoria dve vybrané otázky spolu s možnými odpoveďami. Každá bunka v tabuľke udáva počet respondentov, ktorí poskytli danú kombináciu odpovedí.

Príklad využití

Ak chcete zistiť, ako danú otázku zodpovedali ženy a ako muži, sú pre Vás krížové tabuľky to pravé. Kríženie otázok je možné iba u otázok s jednou možnosťou výberu.

Ako používať krížové tabuľky

1.) Prejdite do hlavného menu Analýza a následne vyberte záložku Krížové tabuľky.

2.) V roletkovom menu vyberte prvú možnosť „Vytvoriť krížovú tabuľku”, vyberte zodpovedajúce kritériá pre tvorbu krížových tabuliek a kliknite na tlačidlo „Vytvoriť krížovú tabuľku”. Nezabudnite tabuľku zrozumiteľne pomenovať.

3.) Výsledná krížová tabuľka bude automaticky zobrazená následne pomocou grafu a tabuliek. Dáta je možné exportovať (PDF, XLS), vložiť do reportu, transponovať alebo pridať hodnoty k stĺpcom a riadkom.

Na čo pamätať?

Ak medzi sebou krížite otázky, ktoré neboli vyplnené rovnakým počtom respondentov (napr. nepovinné otázky, otázky pridané po zozbieraní odpovedí), môžu sa u nich objaviť rozdiely v súhrnných číslach.
Možné je kríženie iba otázok s jednou, alebo viacerými možnosťami výberu.

Pomohol Vám tento článok?

Ďakujeme za odpoveď